PAS-palvelun hyödyntäjäksi

MIKÄ ON PAS?

Pitkäaikaissäilytys (PAS) tarkoittaa digitaalisen informaation luotettavaa säilyttämistä useiden kymmenien tai jopa satojen vuosien ajan. Laitteet, ohjelmistot ja tiedostomuodot vanhenevat, mutta informaation täytyy säilyä. Pitkäaikaissäilyttäminen vaatii tarkoitukseen sopivaa tietojärjestelmäkokonaisuutta ja erityisesti mukana olevien organisaatioiden yhteistä, uutta toimintatapaa ja -mallia. Suunnitteluun erityispiirteen luo pitkäaikaisuus, joka tarkoittaa jopa satojen vuosien aikajänteen huomioimista aineistojen hallinnassa. Tämä myös suuntaa suunnittelua kohti toimintamallia, jossa on mahdollistettava organisaatioiden yhteistyö, järjestelmien yhteentoimivuus ja aineistojen yhteismitallisuus sekä alusta asti huomioitava teknisten järjestelmien ja niiden osien vaihtuminen tasaisena virtana.

Yhteisellä pitkäaikaissäilytyspalvelulla ratkaistaan useiden organisaatioiden aineistojen säilytystarpeet kustannustehokkaasti ja mahdollistetaan aineistojen tuleva hyödyntäminen pitkällä aikavälillä. Digitaalisessa muodossa olevan aineiston pitkäaikaissäilytys ei ole yksinomaan tekninen haaste, vaan sen hoitaminen menestyksellisesti vaatii myös toiminnallisia, tiedollisia, taidollisia, taloudellisia ja juridisia valmiuksia. Näiden valmiuksien hankkimiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen ei suurimmalla osalla organisaatioista ole itsenäisesti mahdollisuutta. Valtaosalle organisaatioista tehokkain ja mahdollisesti ainoa tapa toteuttaa aineistojen luotettava pitkäaikaissäilytys, on tehdä se yhdessä muiden vastaavien organisaatioiden kanssa. Tämän vuoksi tarvitaan suunnitelmia siitä, mitä ylläpitotoimia aineistolle on tehtävä, jotta aineisto säilyy ehyenä ja alkuperäisenä ja jotta tietojen käytettävyys sekä luotettavuus voidaan varmistaa myös tuleville sukupolville.

Kansalliset pitkäaikaissäilytyspalvelut tarjoaa ja omistaa opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ja niiden toteutuksesta vastaa CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy.

KETKÄ VOIVAT HYÖDYNTÄÄ PAS-PALVELUA?

PAS-palvelun asiakkaita eli niitä organisaatioita, joille säilyttämisen palvelua tarjotaan, ovat ensisijaisesti opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimivat, henkisen ja aineellisen kulttuuriperinnön säilyttämisestä vastaavat organisaatiot.

PAS-palveluiden tuottamisesta sovitaan OKM:n ja CSC:n kesken. PAS-palvelun käyttämisestä aineistojen säilyttämiseen laaditaan palvelusopimus jokaisen hyödyntävän organisaation ja CSC:n välillä. Tätä ennen OKM on antanut hyödyntävälle organisaatiolle ja CSC:lle suuntaviivat siitä, miten hyödyntävä organisaatio voi PAS-palvelua hyödyntää.

MITÄ HYÖDYNTÄMINEN EDELLYTTÄÄ ORGANISAATIOLTA?

PAS-palveluun liittyminen ja siinä mukana oleminen eivät aiheuta organisaatioille suoria rahallisia kustannuksia mutta vaativat henkilöresursseja.

Liittyminen edellyttää:

  • OKM:n hyväksynnän ja sopimuksen allekirjoittaminen CSC:n kanssa
  • Määritysten noudattamista
  • Käyttöönottoprosessin läpikäyminen
  • Henkilöresursseja palvelun käyttöönottoon
  • Aineistojen riittävä kuvailu
  • Aineistojen paketointi
  • Aineistojen siirtäminen PAS-palveluun

PAS-palvelu tarjoaa erilaisia tukipalveluita, joiden tarkoituksena on madaltaa organisaatioiden kynnystä saavuttaa vaaditut PAS-valmiudet ja vähentää tähän tarvittavia resursseja.

Tietosuojaseloste

PAS-ratkaisun ja PAS-palveluiden yhteistä tietosuojaselostetta ylläpidetään tällä sivustolla.